تکمیل فرم اشتراک

 

قسمت اول - آشنایی با شرایط گرین کارت سرمایه گذاری


 

 

قسمت دوم - مراحل پرونده گرین کارت سرمایه گذاری

 

 

 

قسمت سوم - انتخاب وکیل مهاجرت متخصص در گرین کارت سرمایه گذاری

 

 

 

قسمت چهارم - انتخاب مرکز منطقه ای برای سرمایه گذاری

 

 

 تکمیل فرم اشتراک